Výberové konanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Fakulte zdravotníctva
  Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:


  • 1 funkčné miesto profesora v študijnom odbore 46. zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
  • 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore 25. ošetrovateľstvo
  • 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore 46. zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

   

  Kvalifikačné predpoklady:
  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo splnenie požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z.). Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo splnenie požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z.).

  Ďalšie predpoklady:
  Ďalším predpokladom je splnenie Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
  Výberová komisia bude posudzovať vedecko-pedagogický profil uchádzačov prihliadajúc na profil požadovaný v kritériách pre habilitačné a inauguračné konanie na vysokých školách v SR v danom alebo súvisiacom študijnom odbore.

  Platové podmienky:
  Platové podmienky sú určené podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda).

  Termín nástupu:
  Termín nástupu sa určí po vzájomnej dohode.
  Naša značka: ZDR/507/2022
  V Ružomberku 11.3.2022
  KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
  formujúca myseľ i srdce .
  FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
  Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
  www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 317, fax: +421 44 43 04 316, mobil: +421 918 722 183, e-mail: sekretariat@fz.ku.sk

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za ostatných 5 rokov, čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch zasielajte do 1. apríla 2022 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.
  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  dekan Fakulty zdravotníctva
  Katolíckej univerzity v Ružomberku