Výberové konanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Fakulte zdravotníctva

  Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 2 pracovné miesta  asistentov v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
  • 1 pracovné miesto asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
  • 1 pracovné miesto asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
  • 4 pracovné miesta asistentov v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

   Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul „docent“ v zmysle § 75 ods. 4 zákon č. 131/2002 Z.z. Zároveň musí spĺňať Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

   

  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie odborného asistenta je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vedecko – pedagogický alebo akademický titul PhD. v zmysle § 75 ods. 6 zákon č. 131/2002 Z.z.

  Ďalšie kritériá:

  • pre študijný odbor ošetrovateľstvo vysokoškolské vzdelanie lekárskeho smeru v danej oblasti,
  • pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v lekárskej biofyzike.

   

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie asistenta je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom študijnom odbore (§ 75 ods. 7 zákon č. 131/2002 Z.z.).

  Ďalšie kritériá:

  • pre študijný program rádiologická technika, fyzioterapia, a 1 miesto pre laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, vysokoškolské vzdelanie lekárskeho smeru v danej oblasti,
  • pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 3 pracovné miesta so špecializáciou v príslušnom programe s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant alebo laboratórny diagnostik a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v laboratóriu (na čiastočný pracovný úväzok),
  • pre študijný program ošetrovateľstvo s vysokoškolským pedagogickým vzdelaním na výučbu jazykov.

   

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, docent – 10. platová trieda, odborný asistent – 9. platová trieda, asistent – 8 platová trieda.

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom publikačnej činnosti (pri funkcii docenta prehľad pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za posledných 5 rokov, pri odbornom asistentovi prehľad pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za posledné 2 roky), čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch zasielajte do 5.11.2021 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.                                                                                 

   

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.                                                                                                      

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku