Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

    Študijný program LVMvZ pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie rôznych laboratórnych vyšetrovacích metód. Na prijatie na štúdium je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzači o štúdium musia spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú pre nich stanovené vo Vyhláške Ministerstva  zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z. Predpokladajú sa tiež osobnostné predpoklady a manuálne zručnosti pre prácu v laboratóriu zdravotníckeho zariadenia, záujem o tímovú prácu a  spoluprácu s klinickými odborníkmi pri riešení diagnostických problémov pacientov. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup k štúdiu a záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

    Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie a patologickej anatómie štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení. Tiež sa môžu uplatniť na pracoviskách hygienickej služby, prípadne vo výskumných zdravotníckych pracoviskách.  
    Po predpísanej odbornej praxi majú možnosť špecializácie v špecializačných odboroch.

    Štúdium uskutočňuje: Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

     Prijímacie konanie