Pozvánka na konferenciu

  Program konferencie

  ORGANIZÁTORI / ORGANIZERS

  Katolícka Univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva (SK)

  Universytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu (PL)

  Krakowska Akademia Andrzeja Frycza  Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu (PL)

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,Ústav zdravotnických věd (CZ)

  V spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

   

  MIESTO KONFERENCIE / CONFERENCE LOCATION

  Konferencia sa bude konať 20. októbra 2022 / Conference will be held on October 20, 2022

  Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok/ The Faculty of Health, Catholic University, Ružomberok / Slovakia

   

  JAZYK KONFERENCIE / LANGUAGE OF THE CONFERENCE:

  english, polish, czech, slovak

  DĹŽKA PREDNÁŠKY / PRESENTATION TIME:

  15 min

  KONFERENČNÝ POPLATOK / THE CONFERENCE FEE: 40,00 €

  Členovia SKSaPA/members SKSaPA 28,00€; Nečlenovia SKSaPA/ non-members SKSaPA 40,00€

  Študenti zdarma / Students –  for free

  Konferenčný poplatok zahŕňa – (program konferencie, potvrdenie o účasti a zborník abstraktov)/The conference fee includes - (conference program, attendance confirmation and abstract of proceedings).

   

  ÚHRADA KONFERENČNÉHO POPLATKU BEZHOTOVOSTNE / RELEVANT PAYMENT SHALL BE MADE AS WIRE TRANSFER TO THE FOLLOWING ACCOUNT:

   Číslo účtu/Nr konta: IBAN SK05 8180 0000 0070 0024 0604

  SWIFT: SPSRSKBA

  variabilný symbol: 20221020

  konštantný symbol: 0308

  poznámka: meno a priezvisko účastníka

   

  Konferenčný poplatok uhradiť do 30.09.2022  / Conference fee : 30.09.2022

   

  REGISTRÁCIA / REGISTRATION

  Prihlásenie na konferenciu pomocou formulára / Applying for the conference here

  Aktívna účasť do 20.09.2022

  Pasívna účasť do 30.09.2022

  Prihlášku poslať na e-mail: stanislava.kanderova@ku.sk

  Na medzinárodnú vedeckú konferenciu je nutné sa prihlásiť cez hlavného organizátora a súčasne aj cez portal SKSaPA (platí len pre účastníkov zo Slovenskej republiky).

  Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

   

  TERMÍNY/ DEADLINES

  • do 20.9.2022 zaslať  štruktúrovaný abstrakt na adresu / send a structured abstract to the address: maria.novysedlakova@ku.sk
  • do 30.09.2022 zaslať plný text príspevku na adresu / send a full text of the contribution to the address: maria.novysedlakova@ku.sk
  • do 30.09.2022 uhradiť poplatok na konferenciu / Conference fee : 30.09.2022

   

  PUBLICATION IN A SCORED SCIENTIFIC MONOGRAPH

   Aktívní účastníci majú možnosť publikovať štruktúrovaný abstrakt vo vedeckom

  recenzovanom zborníku,  alebo vedeckou radou vybrané príspevky vo vedecko - odbornom

  recenzovanom časopise Zdravotnícke štúdie. 

  https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/fakulta-zdravotnictva/veda-a-vyskum/zdravotnicke-studie.html

  Active participants have the opportunity to publish a structured abstract in a peer-reviewed scientific proceedings, or contributions selected by the Scientific Council in a scientific - professional field peer-reviewed journal Zdravotnícke štúdie. https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/fakulta-zdravotnictva/veda-a-vyskum/zdravotnicke-studie.html

  ________________________________________________________________________________________

  Konferencia sa koná pod záštitou:

  The conferences is held under the auspices of

   

  Dekana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Dean of the Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok

  prof. MUDr. Antona Lacka, CSc. (SK)

   

  Dekana Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

  Dean of the Faculty of Humanities Tomas Bata University in Zlín

  Mgr. Libora Marka, Ph.D. (CZ)

   

  Dziekan Wydziału Lekarskiego I Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia

  Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Dean of the Faculty of Health and Medical Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

  prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski (PL)

   

  Dziekan WydziałuNauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  Dean of the Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University

  PhD Anna Kołcz, RPh (PL)

   

  v spolupráci

  in cooperation

   

  so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)

  with The Slovak Chamber of Nurses and Midwives

  V súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR, týmto ako dotknutá osoba udeľujem Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe pre účely vytvárania vlastnej evidencie a prihlasovania na konferenciu. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne  a bez omylu a že sú úplné a pravdivé.