Katedra rádiologickej techniky

Katedra rádiologickej techniky

Bakalársky študijný program „Rádiologická technika“ sa môže podľa sústavy študijných odborov zatiaľ študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.). Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ako aj z odporúčaní Európskej únie pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Do pôsobenia katedry patria štyri klinické pracoviská a to Klinika rádiológie, Klinika nukleárnej medicíny, Klinika onkológie a radiačnej onkológie, Pracovisko magnetickej rezonancie.

Viac o katedre