Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 25. ošetrovateľstvo
  • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 43. verejné zdravotníctvo
  • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 46. zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
  • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 46. zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 29. pôrodná asistencia
  • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 25. ošetrovateľstvo

  Kvalifikačné predpoklady:

  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z.). Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z.).

  Ďalšie predpoklady:

  Ďalším predpokladom je splnenie Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  Výberová komisia bude posudzovať vedecko-pedagogický profil uchádzačov prihliadajúc na profil požadovaný v kritériách pre habilitačné a inauguračné konanie na vysokých školách v SR v danom alebo súvisiacom študijnom odbore:

  Kritériá pre inauguračné konanie v odbore ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo

  Kritériá pre inauguračné konanie v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Kritériá pre habilitačné konanie v odbore ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo

  Plnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore 46. zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť a obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore 29. pôrodná asistencia bude výberová komisia posudzovať podľa kritérií pre inauguračné, resp. habilitačné konanie v súvisiacom odbore ošetrovateľstvo.

  Platové podmienky: 

  Platové podmienky sú určené podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda).

  Termín nástupu:

  Termín nástupu sa určí po vzájomnej dohode.

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti, prehľadom plnenia kritérií na obsadenie funkčného miesta docent alebo profesor v príslušnom odbore (vyplnená prehľadová tabuľka pre príslušný odbor), čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch doručte do 31. októbra 2022 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.                                                                                

   

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.                                                                                                       

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku