Pripravuje budúce sestry v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbore ošetrovateľstvo od roku 2002 v bakalárskom študijnom programe, od roku 2005 v magisterskom študijnom programe, od roku 2011 aj v doktorandskom študijnom programe. Od roku 2013 už len v bakalárskom štúdijnom programe. V súčasnosti na katedre pôsobia profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti, ktorí sa okrem pedagogickej činnosti podieľajú na riešení vedeckých projektov, venujú sa publikačnej činnosti doma aj v zahraničí, zúčastňujú sa učiteľských mobilít na partnerských zahraničných vysokých školách.

    V spolupráci so študentmi participujú na početných mimoškolských aktivitách, predovšetkým v lokalite mesta Ružomberok. Katedra ošetrovateľstva úzko spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok - FN, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj ambulanciami všeobecných lekárov.

    Bakalársky študijný program „Ošetrovateľstvo“ je zameraný na prípravu profesionálneho pracovníka pre výkon ošetrovateľského povolania. Profesia sestry sa považuje za kľúčovú v oblasti ochrany, podpory a prinavrátenia zdravia pacienta.

    Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatní ako sestra na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení, vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti v edukácii pacienta. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci platných legislatívnych predpisov