Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 3 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
  • 4 pracovné miesta asistentov v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
  • 3 pracovné miesta asistentov v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
  • 3 pracovné miesta asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
  • 5 pracovných miest odborného asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
  • 4 pracovné miesta asistentov v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
  • 1 pracovné miesto asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

   

  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie odborného asistenta je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vedecko – pedagogický alebo akademický titul PhD. v zmysle § 75 ods. 6 zákon č. 131/2002 Z.z.

  Ďalšie kritériá:

  • pre študijný program: verejné zdravotníctvo, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia (2 pracovné miesta) - vysokoškolské vzdelanie lekárskeho smeru v danej oblasti.

   

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie asistenta je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom študijnom odbore (§ 75 ods. 7 zákon č. 131/2002 Z.z.).

  Ďalšie kritériá:

  • pre študijný odbor ošetrovateľstvo 3 pracovné miesta asistenta s dvojročnou praxou v danom odbore, zamestnanec ÚVN SNP - FN v Ružomberku, pracovné miesta na čiastočný pracovný úväzok,
  • pre študijný odbor verejné zdravotníctvo 1 pracovné miesto zamestnanec RÚVZ  Dolný Kubín, 1 pracovné miesto zamestnanec RÚVZ Poprad, 1 pracovné miesto s minimálne 5 ročnou praxou v príslušnom odbore - zamestnanec ÚVN SNP FN v Ružomberku, pracovné miesta na čiastočný pracovný úväzok,
  • pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť, minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a zároveň ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, s minimálne desaťročnou odbornou zdravotníckou praxou na záchrannej zdravotnej službe, vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe, vo vojenskom zdravotníctve alebo krajskom operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby,
  • pre študijný program rádiologická technika 2 pracovné miesta s minimálne 5 ročnou praxou v odbore radiačná onkológia a 2 pracovné miesta s minimálne 5 ročnou praxou v odbore rádiologický technik zamestnanec ÚVN SNP - FN v Ružomberku, pracovné miesta na čiastočný pracovný úväzok, 
  • pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve so špecializáciou v príslušnom programe s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant alebo laboratórny diagnostik a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v laboratóriu – zamestnanec ÚVN SNP FN v Ružomberku, pracovné miesto na čiastočný pracovný úväzok.

   

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, odborný asistent – 9. platová trieda, asistent – 8 platová trieda).

   

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

   

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za posledné 2 roky), čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch doručte do 23.5.2023 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.                                                                                

                              

   prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.                                                                                                       

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku