Dekan fakulty zdravotníctva

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. dekan Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku
  Dekan fakulty zdravotníctva

  Milí študenti a spolupracovníci !

  Poslaním Katolíckej univerzity, Fakulty zdravotníctva a ostatných fakúlt KU je formovanie mysle a srdca v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície, poskytovanie univerzitného vzdelávania a výchovy a uskutočňovanie výskumu. Na Fakulte zdravotníctva už dlhé roky uskutočňujeme vzdelávanie v nelekárskych vedách. Aj v ďalšom akademickom  na FZ bude pokračovať bakalárske štúdium v dennej forme v študijnom odbore „Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Ošetrovateľstvo, Rádiologická technika, Urgentná zdravotná starostlivosť a Verejné zdravotníctvo“. Prvým rokom začne vzdelávanie aj v bakalárskom štúdiu v externej forme v študijnom programe ošetrovateľstvo. Ďalej magisterské štúdium v odbore „Fyzioterapia“ a doktorandské štúdium v študijnom odbore „Fyzioterapia“. FZ má priznanú spôsobilosť pre postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore „Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“ a certifikačnom študijnom programe „Funkčné vyšetrovacie metódy“.

  Svoju pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť fakulta zabezpečuje prostredníctvom jednotlivých katedier „Fyzioterapie, Urgentnej zdravotnej starostlivosti, Rádiologickej techniky, Ošetrovateľstva, Laboratórnych vyšetrovacích metód, Verejného zdravotníctva“ a výučbových klinických základní, ktorými sú „klinické pracoviská Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – fakultnej nemocnice v Ružomberku, Východoslovenský onkologický ústav, a. s. v Košiciach, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, oddelenie radiačnej onkológie FNsP Žilina, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégého v Dolnom Kubíne, Nemocnica Poprad, a. s., NRC Kováčová, Kúpele Lúčky, a. s., pracovisko MR Medicentra, s.r.o. v Ružomberku, pracovisko MR Spinn, s.r.o. v Ružomberku, strediská záchrannej zdravotnej služby FALCK ZÁCHRANNÁ, a.s., Záchranná služba Košice, Horská záchranná služba, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, SALUS VITALIS, o.z., Slovenský Červený kríž, Úrady verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Poprade, Národný endokrinologický ústav, n. o., ambulancie všeobecných lekárov, ADOS, pracoviská Spišskej katolíckej charity“.

  Všetkým patrí úprimná vďaka. Fakulta zdravotníctva sa bude snažiť intenzívnejšie rozvíjať mobility študentov a učiteľov medzi jednotlivými univerzitami a to hlavne v Čechách, v Poľsku, v Španielsku, v Slovinsku a na Ukrajine. Snahou FZ musí byť jej zapájanie sa do vedeckých projektov na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

  Dôležitou úlohou je podpora študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). V rámci rozvoja fakulty, okrem podpory pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti, treba obnoviť a zveľadiť aj jej materiálno-technické zabezpečenie. V nastávajúcom akademickom roku prajem všetkým študentom FZ veľa porozumenia, úspechov a zdravia, podobne aj všetkým pracovníkom FZ na pracoviskách v Ružomberku aj mimo Ružomberka a všetkým nám spoločne hodne Božej pomoci.

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  dekan Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku