Výberové konanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Fakulte zdravotníctva

  Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto profesora v  študijnom odbore 29. Pôrodná asistencia
  • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul „profesor“,  kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul „docent“  v zmysle § 75 ods. 4 zákon č. 131/2002 Z.z.

   

  Ďalšie predpoklady:

  Ďalším predpokladom je splnenie Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

   

  Platové podmienky: 

  Platové podmienky sú určené podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda).

   

  Termín nástupu:

  Termín nástupu sa určí po vzájomnej dohode.

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za ostatných 5 rokov, čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch zasielajte do 16. mája 2022 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.                                                                                

                                                                                                            

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.                                                                                                      

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku