Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 pracovné miesto  odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
  • 1 pracovné miesto  asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
  • 3 pracovné miesta asistentov v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

   

  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie odborného asistenta je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vedecko – pedagogický alebo akademický titul PhD. v zmysle § 75 ods. 6 zákon č. 131/2002 Z.z.

   

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie asistenta je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom študijnom odbore (§ 75 ods. 7 zákon č. 131/2002 Z.z.).

  Ďalšie kritériá:

  • pre študijný program rádiologická technika vzdelanie lekárskeho smeru v danej oblasti,
  • pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve so špecializáciou v príslušnom programe s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant alebo laboratórny diagnostik a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v laboratóriu – zamestnanec ÚVN SNP FN v Ružomberku,
  • pracovné miesto na čiastočný pracovný úväzok.

   

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, odborný asistent – 9. platová trieda, asistent – 8 platová trieda).

   

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

   

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za posledné 2 roky), čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch zasielajte do 17.6.2022 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.                                                                                 

   

                                                                                                          

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.                                                                                                      

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku