PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

    Publikácia je určená študentom bakalárskeho a magisterského študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.

    Informácie o publikácii

    PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

    Publikácia  je určená študentom bakalárskeho a magisterského študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Cieľom je poskytnúť základné informácie z aktuálnej odbornej literatúry a praktický návod k písaniu záverečnej práce. Publikáciu tvoria štyri kapitoly. Kapitoly sú zamerané na charakteristiku jednotlivých typov prác- bakalárske, diplomové, popis pracovného postupu pri spracovaní teoretických a praktických informácii v záverečnej práci. V publikácii je zároveň podrobne rozpracovaná štruktúra  záverečnej práce- predná časť, jadro, zadná časť práce, formálna stránka práce, obhajoba a spôsob prezentácie práce. Hlavný text publikácie je doplnený  príkladmi, tabuľkami a grafmi. Súčasťou publikácie sú aj prílohy, ktoré približujú informácie v jednotlivých kapitolách práce.