EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 1

    Úlohou publikácie je poukázať na špecifiká edukácie v ošetrovateľstve. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na charakteristiku, ciele, metódy, formy a prostriedky edukácie, ako aj na edukačný proces v ošetrovateľstve.

    Informácie o publikácii

    Rok vydania:2008
    EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 1

    Úlohou publikácie je poukázať na špecifiká edukácie v ošetrovateľstve. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na charakteristiku, ciele, metódy, formy a prostriedky edukácie, ako aj na edukačný proces v ošetrovateľstve. V publikácii sú rozpracované špecifiká edukácie pacientov v jednotlivých formách zdravotnej starostlivosti a možnosti využitia internetu v edukácii. Texty sú doplnené o prílohy, ktorých cieľom je priblížiť praktické uplatnenie edukácie v práci sestier či pôrodných asistentiek.