Bakalársky študijný program „Urgentná zdravotná starostlivosť“ umožňuje študentovi získať primerané teoretické vedomosti a praktické zručnosti na základe ktorých dokáže v systéme zdravotnej starostlivosti organizovať, zabezpečovať a poskytovať všetkým osobám v kritickom stave, neodkladnú prednemocničnú starostlivosť a život zachraňujúce činnosti, ktoré vyplývajú z odborných kompetencií pre profesiu zdravotnícky záchranár.

  Pre výučbový proces je k dispozícii moderne zariadená učebňa pre nácvik praktických výkonov a postupov v činnosti záchranára. Časť výuky sa odohráva v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok - FN, ktorá je certifikovaná na zabezpečovanie kurzov BATLS v rámci NATO.

  Praktické skúsenosti získavajú študenti okrem práce v záchrannej zdravotnej službe Falck Záchranná a.s., absolvujú cvičenia a výučbu v súčinnosti s Horskou záchrannou službou, vodnú záchranu so Slovenským červeným krížom - Liptov a cvičenie zásahu pri hromadnom nešťastí v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť. Študenti majú možnosť zapojiť sa do vedecko-výskumenej práce v rámci projektov riešených na katedre a tiež samostatne v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Výsledky
  práce sú prezentované na konferenciách a v odborných periodikách.

  Pravidelná účasť študentov na súťažiach pomáha v kompetetívnosti i získaní nových vedomostí. O kvalite programu svedčí aj množstvo prvých miest zo súťaží posádok doma i
  v zahraničí. Absolvent na základe získania odborných vedomostí a praktických zručností dokáže pohotovo reagovať, cieľavedome konať, pozná právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie. V mimoriadnych krízových situáciách dokáže pohotovo poskytnúť adekvátnu záchranu a predlekársku prvú pomoc, vrátane jednotlivých špecifických výkonov. Zdravotnícky záchranár, môže samostatne, pod dohľadom lekára alebo na jeho odporúčanie vykonávať nezávislú prax v rámci platných legislatívnych predpisov.

  Zdravotnícky záchranár sa uplatní v jednotlivých zložkách Integrovaného záchranného systému (záchranná zdravotná služba, horská záchranná služba, banská záchranná služba, hasičský a záchranný zbor), na oddeleniach urgentného príjmu, na krajských operačných strediskách záchrannej zdravotnej služby, v zdravotníckych činnostiach ozbrojených zložiek a v ďalších zložkách činných v záchrane zdravia a života. Študenti a vyučujúci na katedre využívajú možnosť zúčastňovať sa na mobilitách v zahraničí. vyučujúci a lektori v programe sa zúčastňujú na vede a výskume v tejto oblasti a uverejňujú národne a medzinárodne relevantné výstupy doma aj v zahraničí.