Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 2 funkčné miesta docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
  • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
  • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
  • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
  • 5 pracovných miest asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo  
  • 3 pracovné miesta asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
  • 5 pracovných miest asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

  Viac informácií