Medzinárodná vedecko-odborná konferencia

    v spolupráci

    s ÚSTREDNOU VOJENSKOU NEMOCNICOU SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA VYSOKOU ŠKOLOU POLYTECHNICKOU V JIHLAVE – KATEDROU ZDRAVOTNICKYCH STUDIÍ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH - WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU UNIVERZITOU PALACKÉHO V OLOMOUCI - FAKULTOU ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

    UNIVERZITOU PARDUBICE – FAKULTOU ZDRAVOTNICKYCH STUDIÍ

    V súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR, týmto ako dotknutá osoba udeľujem Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe pre účely vytvárania vlastnej evidencie a prihlasovania na konferenciu. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne  a bez omylu a že sú úplné a pravdivé.