Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na  pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
  • 1 pracovné miesto asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika

   

  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie odborného asistenta je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vedecko – pedagogický alebo akademický titul PhD. v zmysle § 75 ods. 6 zákon č. 131/2002 Z.z.

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie asistenta je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom študijnom odbore (§ 75 ods. 7 zákon č. 131/2002 Z.z.).

  Ďalšie kritériá:

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta s minimálne 5 ročnou odbornou praxou v liečebnej rehabilitácii,
  • 1 pracovné miesto asistenta pre študijný program rádiologická technika s ukončeným vysokoškolským vzdelaním lekárskeho smeru – zamestnanec ÚVN SNP v Ružomberku – FN.

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, asistent – 8 platová trieda, odborný asistent – 9 platová trieda).

   

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za posledné 2 roky), čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch doručte do 8.7.2024 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“. 

   

   

  prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku