Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín a základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti.

  Absolvent bude schopný

  • samostatne pracovať na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky),
  • organizovať prácu v laboratóriu,
  • spolupracovať s klinickými pracoviskami pri riešení,
  • diagnostických a terapeutických problémov v rámci,
  • liečebno-preventívneho procesu. 

  Brožúra na stiahnutie