• 3-ročné štúdium v dennej forme v rozsahuminimálne 4 600 hodín (z toho 2 380 praktická výučba).
   Podmienky prijatia na štúdium: vek 18 rokov, maturitná skúška.
  • 4-ročné štúdium v externej forme v rozsahu minimálne 4 600 hodín (z toho 2 380 praktická výučba).

  Uplatnenie absolventov

  Absolventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie ako odborníci – sestry v ambulantnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti a v domácom prostredí. Po splnení podmienok prijatia na štúdium môžu pokračovať v štúdiu v rámci dvojročného magisterského štúdia – ošetrovateľstvo. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v špecializačnom štúdiu – „Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“. „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“ a certifikačného štúdia – „Funkčné vyšetrovacie metódy“.

  Brožúra na stiahnutie