Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 14 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu kliniky:

   

  • prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  

   

  Kvalifikačné  predpoklady:

  - získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore 

  - minimálne 10 rokov praxe v odbore

  - odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010 Z.z

  - organizačné a riadiace schopnosti

  - morálna a občianska bezúhonnosť  

                                                                                                                                                                      -

  Ďalšie:  

  - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.)

  - preukázanie publikačnej činnosti

  - vedomosti o ekonomickom riadení s dopadom na ekonomickú situáciu kliniky                                                     

  - predloženie vlastnej vízie a jej prezentácie pre budúce smerovanie kliniky

  - vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor                                                                                                                   

   

  Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní akademickej hodnosti a vedecko-pedagogickej hodnosti, prehľadom publikačnej činnosti  za posledné 4 roky doručte do 15. decembra 2023 do 12.00 hod. na adresu:                              

  Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.   Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.          

                                                                                                              

  prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.                                                                                                      

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku