Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. (podľa § 26 Zákona o vysokých školách)

  Kompetencia: (§ 27 Zákona o vysokých školách): Pôsobnosť akademického senátu fakulty
  (1) Akademický senát fakulty

  1. a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi verejnej vysokej školy [§ 15 ods. 1 písm. b), d), i)
   a j)]; schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d),
   b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana (§ 28 ods. 3); ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana,
   c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
   d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
   e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
   f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len "dlhodobý zámer fakulty") vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,
   g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
   h) pred schválením vo vedeckej rade verejnej vysokej školy prerokúva návrh študijných
   programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
   i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f)],
   j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
   k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
   l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty,
   m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy.
   (2) Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.

   

  Akademický senát FZ KU

  Funkčné obdobie 2021 – 2025

   

  Predsedníctvo

  PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. - predsedníčka AS FZ KU

  Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH - podpredseda AS FZ KU za zamestnaneckú časť 

  PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. - tajomníčka AS FZ KU

   

  Členovia akademického senátu

  Zamestnanecká  časť AS FZ KU

  doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

  doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

  PhDr. Mária Novysedláková, PhD.

  Mgr. Marína Potašová, PhD.

   

  Študentská časť AS FZ KU

  Natália Ridošková