Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 a 14 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na  pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkcie vedúcich katedier:

  • 2 pracovné miesta asistentov v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia

   

  • 1 funkcia vedúca/vedúci Katedry fyzioterapie FZ KU
  • 1 funkcia vedúca/vedúci Katedry ošetrovateľstva FZ KU
  • 1 funkcia vedúca/vedúci Katedry rádiologickej techniky FZ KU
  • 1 funkcia vedúca/vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU
  • 1 funkcia vedúca/vedúci Katedry verejného zdravotníctva FZ KU

   

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie asistenta je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom študijnom odbore (§ 75 ods. 7 zákon č. 131/2002 Z.z.).

   

  Ďalšie kritériá:

  • 1 pracovné miesto asistenta s ukončeným vysokoškolským vzdelaním lekárskeho smeru – zamestnanec ÚVN SNP v Ružomberku – FN,
  • 1 pracovné miesto asistenta so špecializáciou Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov – zamestnanec ÚVN SNP v Ružomberku – FN.

  Pracovné miesta na kratší pracovný úväzok

   

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie vedúceho katedry je ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, riadiace a organizačné schopnosti a musí byť interným zamestnancom FZ KU.

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, asistent – 8 platová trieda).

   

  Termín nástupu: od 1.7.2024/po vzájomnej dohode.

   

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom publikačnej a vedecko-výskumnej  činnosti za posledné 2 roky), čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch doručte do 20.5.2024 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.  

   

   

  prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku