Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 14 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho zamestnanca:

  • 1 vedúca/vedúci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU

  Kvalifikačným predpokladom vykonávania funkcie vedúceho katedry je ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, riadiace a organizačné schopnosti a musí byť interným zamestnancom FZ KU.

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Podpísanú prihlášku s písomným súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti, výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom publikačnej činnosti, čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch zasielajte do 6. júla 2022 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.  

  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.                                                                                

                                                                                                 

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.                                                                                                      

  dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku