Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

  „KU vždy zohľadňovala najnovšie klinické poznatky, ktoré premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú kvalitu vzdelávania“

  PhDr. Marta Haličková, MHA

  • Absolventka študijného programu ošetrovateľstvo, štúdium ukončila  rigoróznou skúškou v roku 2007
  • Foot Health Professional, konateľka Chiropodickej ambulancie s.r.o. v Ružomberku, členka The British Association of Foot Health Profesionals

  Od ukončenia štúdia na FZ KU v Ružomberku som do roku 2015 pracovala ako vedúca sestra na súkromnej klinike plastickej chirurgie v Londýne. V roku 2017 som ukončila Certifikovaný kurz pre všeobecné sestry v podiatrii v Prahe a v januári 2020 štúdium  Foot Health Professional v The Smae Institute (1919) Ltd London. Napriek tomu, že momentálne študujem v zahraničí, vždy sa rada vraciam na pôdu Katedry ošetrovateľstva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  Moja osobná skúsenosť s vedecko-pedagogickými pracovníkmi katedry je z veľkej časti vnímaná subjektívnou optikou v rámci vlastných pozitívnych zážitkov a skúseností. Vnímam ich ako moje priateľky, ktoré som často mala možnosť sledovať riešiť  problémy predovšetkým z komplexne integrovaného a zdravotnícko- ošetrovateľského hľadiska. Vždy zohľadňovali najnovšie klinické poznatky ktoré, premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú  kvalitu vzdelávania.
  Veľmi citlivo som vnímala aj ich podporu v čase, kedy som začala budovať pracovisko Chiropodickej ambulancie  v Ružomberku. Vďaka štúdiu ktoré vychádza predovšetkým z dokumentu "Diabetic Foot Care Education vydaného International Diabetes Federation (IDF) v roku 2008, sa mi podarilo vybudovať ambulanciu, ktorá spĺňa štandardy britskej The Association of Foot Health Professionals. Moderné materiálno-technické vybavenie ambulancie zabezpečuje bezpečnú podiatricko-ošetrovateľskú starostlivosť nielen o rizikových pacientov so syndrómom diabetickej nohy.