Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:
    • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
    • vedúca/vedúci Katedry rádiologickej techniky FZ KU