Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 14 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

  • prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU
  • prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
  • prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP-FN a FZ KU   
  • prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Detskej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Kliniky infektológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
  • prednosta Kliniky nukleárnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  

   

  Kvalifikačné  predpoklady a iné kritériá:

  - získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore

  - minimálne 10 rokov praxe v odbore

  - odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010 Z.z

  - organizačné a riadiace schopnosti

  - morálna a občianska bezúhonnosť

  - vedomosti o ekonomickom riadení s dopadom na ekonomickú situáciu kliniky

  - predloženie vlastnej vízie a jej prezentácie pre budúce smerovanie kliniky

  - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.)       

  - vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent                                                                                           

  - preukázanie publikačnej činnosti

                                                                                                                                                                  

  Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní akademickej hodnosti a vedecko-pedagogickej hodnosti, prehľadom publikačnej činnosti  za posledné 4 roky zasielajte do 12 .septembra 2022 do 12.00 hod. na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.  Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.          

      

  prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.                                                                                                      

  dekan Fakulty zdravotníctva

  Katolíckej univerzity v Ružomberku