Preukazy KU

    Vážení uchádzači, študenti, učitelia a zamestnanci, na tejto stránke nájdete informácie k preukazom vydávaným na Katolíckej univerzite v Ružomberku
    Preukazy KU

    Preukaz študenta a zamestnanca

    Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu.

    Vydanie a platnosť preukazov