Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 25. Ošetrovateľstvo. Absolvent absolvovaním študijného programu získa odborné vedomosti pre pochopenie podstatných faktov, pojmov a princípov zo základov teórie a praxe ošetrovateľstva, ktoré dokáže uplatniť vo svojom povolaní. Absolvent získa vedomosti z vedných disciplín, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, jeho psychické prežívanie a vlastnosti, sociálne prostredie, kultúrne vplyvy, ako aj jeho spiritualitu, vieru a svetonázor. Na základe získaných odborných vedomostí a praktických zručností absolvent poskytuje samostatnú individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine a komunite v zdraví, chorobe a prispieva k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. V rámci celoživotného vzdelávania je spôsobilý rozširovať si vedomosti a zručnosti v odbore. Jeho profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.

    Denné štúdium

    Externé štúdium

    Štúdium uskutočňuje: Katedra ošetrovateľstva

      Prijímacie konanie