Bakalársky študijný program „Verejné zdravotníctvo“ je zameraný na prípravu verejných zdravotníkov, starajúcich sa o zdravie populácie špecifickými spôsobmi, ako predchádzať chorobám, ako predlžovať život a posilňovať zdravie prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti. Podieľa sa na zlepšení zdravia populácie pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení a úrazov. Je to tiež oblasť, ktorá sa zaoberá znižovaním rozdielov v spoločnosti, prostredníctvom boja za spravodlivé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, za jej kvalitu a dostupnosť. Ide o multidisciplinárny vedný odbor, ktorý umožňuje široké uplatnenie absolventnov.

    Uplatnenie absolventov je na úradoch verejného zdravotníctva, v nemocniciach ako nemocničný hygienik, pri ochrane zdravia pacientov a pracovníkov, v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnych správach na odboroch zdravotníctva a životného prostredia, v samosprávach pri riešení vplyvov prostredia na zdravie, v pracovných zdravotných službách, v zdravotných a sociálnych poisťovniach, v komerčných poisťovniach na úseku životného poistenia, v inštitútoch sociálnej starostlivosti, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch so zameraním na infekčné choroby, hromadne sa vyskytujúce choroby, životné a pracovné prostredie, vo farmaceutických firmách a pod.

    Katedra má dlhodobo vynikajúce výsledky v oblasti vedy a výskumu, ktoré sa odzrkadľujú aj v impaktovaných a karentovaných publikáciách. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných podujatí v Európe, kde prezentujú svoj výskum, ako aj na pobytoch a mobilitách v zahraničí.