Absolvent bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo

  je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.

  • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok
  • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
  • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia

  Absolvent bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo sa uplatni

  ako zdravotný pracovník vo všetkých odboroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.

  • štátnych zdravotných ústavoch - výkon štátneho zdravotného dozoru, poradenstvo
  • poradniach zdravia – pomocné administratívno-technické činnosti
  • neštátnych organizáciách - účasť na projektoch podpory zdravia, intervenčných programoch
  • samospráve

  Brožúra na stiahnutie