Výberové konanie   na Katolíckej univerzite v Ružomberku,

Fakulte zdravotníctva

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu kliniky:

 

  • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  

 

Kvalifikačné  predpoklady:

- získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.)

- vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent

- minimálne 10 rokov praxe v odbore

- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v súlade s nariadením vlády SR

č. 296/2010 Z.z

 

Ďalšie:

- organizačné a riadiace schopnosti 

- preukázanie publikačnej činnosti

- morálna a občianska bezúhonnosť

- vedomosti o ekonomickom riadení s dopadom na ekonomickú situáciu kliniky

- predloženie vlastnej vízie a jej prezentácie pre budúce smerovanie kliniky  

 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní akademickej hodnosti a vedecko-pedagogickej hodnosti, prehľadom publikačnej činnosti  za posledné 4 roky zasielajte do 1. októbra 2021 do 12.00 hod. na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok.

Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.

 

 

prof. MUDr.  Anton Lacko, CSc.

dekan Fakulty zdravotníctva

Katolíckej univerzity v Ružomberku