Fyzioterapia

    Absolvent študijného programu fyzioterapia disponuje portfóliom vedomostí, zručností a kompetentností, ktoré sú kľúčovými predpokladmi pre obsadzovanie pracovných pozícií v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Absolvent tohto študijného programu sa môže uplatniť na pracovnej pozícii Fyzioterapeut bez špecializácie, disponuje vedomosťami z medicíny, fyzioterapie a humanitných vied potrebných pre výkon povolania fyzioterapeut. Je schopný navrhovať a implementovať metodiky postupy FBLR na základe ordinácie lekára; je schopný spracúvať a vyhodnocovať údaje v zdravotníckej dokumentácii. Na základe indikácie lekára samostatne aplikuje manuálne zručnosti a prostriedky spájajúce manuálne zručnosti a pohyb pri liečbe pacienta na jednotlivých klinických pracoviskách. Samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, vedeckej a výskumnej oblasti.Je schopný rozhodovať sa na základe faktov vychádzajúcich z kineziologického rozboru. Vie používať technické zariadenia využívajúce sa v jednotlivých fázach FBLR.

    Štúdium uskutočňuje: Katedra fyzioterapie

    Prijímacie konanie