Rádiologická technika

    Absolvent študijného programu Rádiologická technika je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, so širokým odborným profilom, kompetentný samostatne vykonávať odborné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, a to podľa charakteru vykonávanej práce samostatne alebo v zdravotníckom tíme, pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia pri zaobchádzaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Je schopný aplikovať  vedecko-technické poznatky v problematike diagnostických a terapeutických techník a metód do klinickej praxe. V rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku. Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické aj klinické odborné poznatky, ako aj poznatky z oblasti zdravotníckeho manažmentu a zdravotníckeho práva.

    Štúdium uskutočňuje: Katedra rádiologickej techniky

     Prijímacie konanie