Rádiologická technika je študijný odbor sústavy študijných odborov spravovaných ministerstvom školstva SR, ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať zdravotnícke povolanie alebo je pripravený pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
    Študijný odbor Rádiologická technika sa môže podľa sústavy študijných odborov študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú formu štúdia. Absolvent  tohto študijného programu je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, so širokým odborným profilom, kompetentný samostatne vykonávať odborné činnosti pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia pri zaobchádzaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické aj klinické odborné poznatky, v rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku.
    Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako aj z odporúčaní Európskej únie pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Pri tvorbe študijného odboru sú akceptované odporúčania International Society of Radiographers and Radiological technologists, dokumenty Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu a ďalšie odporúčania. 

     

    Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra rádiologickej techniky FZ KU

     Prijímacie konanie