Obsah študijného programu fyzioterapia vyplýva zo študijného odboru 7.4.7 Fyzioterapia. Absolvent študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Absolvent študijného odboru Fyzioterapia pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát. Chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe. Ovláda široký systém poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie.

    Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu na výkon povolania fyzioterapeut magister. Rozvíja fyzioterapeutickú prax vo všetkých oblastiach a zariadeniach systému zdravotnej starostlivosti o zdravie obyvateľstva, je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci vo fyzioterapii, identifikuje fyzioterapeutické problémy, ktoré môžu by ť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva a aplikuje výsledky výskumu vo fyzioterapii v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Ďalej sa môže uplatni ť v odbornom riadení, vo výskume a vo výchove a vzdelávaní fyzioterapeutov na príslušnej úrovni. Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore fyzioterapia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.743 z r. 2004 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

    Garant: prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

    Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra fyzioterapie FZ KU

    Prijímacie konanie