Doplňujúce voľby do AS KU - študentská časť (zrušené)

  10. november 2021

  Doplňujúce voľby do AS KU na funkciu člena AS KU - študentská časť akademickej obce FZ KU v Ružomberku

   

  AS KU v Ružomberku na svojom 10. zasadnutí dňa 28.9.2021 uznesením č. 77/2021 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS KU, a to za študentskú časť AO PF KU, AO FF KU, AO FZ KU. Organizáciou, vyhlásením jednotlivých termínov a zabezpečením doplňujúcich volieb do AS KU sa poverujú AS PF KU, AS FF KU, AS FZ KU. 

  Na základe tohto uznesenia AS FZ KU organizuje doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta na funkciu člena AS KU za AO FZ KU – študentská časť. Doplňujúce voľby budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

  • dátum a miesto konania doplňujúcich volieb na FZ KU: dňa 10. novembra 2021 v čase od 9:00 do 14:00 hod., Nám. A. Hlinku 48, v Ružomberku, miestnosť č. 304, 
  • navrhovanie kandidátov: do 5.11. 2021, 12:00 hod. Návrhové lístky je možné odovzdať osobne predsedníčke volebnej komisie, alebo na dekanáte FZ KU v zalepenej obálke s označením „Doplňujúce voľby do AS KU“ resp. doporučeným listom na adresu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, zalepenú obálku označiť „Doplňujúce voľby do AS KU“.  Návrhové lístky budú k dispozícii na vrátnici, na dekanáte FZ KU, na web stránke FZ KU a  u členov študentskej časti AS FZ KU. Návrhové lístky, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 5.11.2021 po 12:00 hod., nebudú akceptované,
  • zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov 5.11. 2021 do 16:00 hod.,
  • zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb,
  • volebná komisia odošle zápisnicu predsedníčke AS FZ KU najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia volieb,
  • výsledky volieb zverejní volebná komisia na webovom sídle a vývesných tabuliach FZ KU najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia volieb.

   

  Pre zabezpečenie a realizáciu volieb AS FZ KU schvaľuje volebnú komisiu v nasledovnom zložení:

  Predseda: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

  Členovia: Lucia Ševčíková (3. roč. OŠE), Veronika Smiešková (3. roč. OŠE)

   

  V Ružomberku, 13.10.2021

   

  Akademický senát Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku

  Zápisnica č. 1

  Volebnej komisie pre doplňujúce voľby

  do Akademického senátu  KU-  študentská časť za FZ

   

  Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS KU konštatuje, že v súlade so Zásadami volieb do AS KU boli navrhnutí títo kandidáti:

  Doplňujúce voľby do AS KU- študentská časť za FZ:

  Kandidáti do Akademického senátu KU – študentská časť:

  1. Lucia Belicajová
  2. Róbert Kalma
  3. Bc. Rudolf Šipčiak

   

  Ružomberok, 5.11.2021

  PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., predseda VK       

  Lucia Ševčíková, študent,  člen VK                        

  Veronika Smiešková, študent,  člen VK       

   

  Uznesenie P- AS FZ KU č. 2/2021

  Predsedníctvo AS FZ KU ruší termín doplňujúcich volieb do AS KU, ktoré mali byť realizované dňa 10.11.2021. Dôvodom zrušenia doplňujúcich volieb je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a prechod štúdia na dištančnú metódu (Rozhodnutie dekana R-4/2021).        

  Návrhový lístok pre doplňujúce voľby do AS KU