Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému kód výzvy

  kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

  Informácie o projekte

  Doba riešenia projektu:1. Sept 2021 - 31. Júl 2023
  Zahraničný projekt:áno

  INTERREG

  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému

  https://www.skoladiagnostiky.sk/

  Číslo projektu: NFP304010AYX7

  Zaradenie projektu: Európsky fond regionálneho rozvoja, program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

  Trvanie projektu: september 2021 – júl 2023

  Výška finančnej podpory celkom: 458 614,02 EUR

  Popis projektu:

  Cieľom projektu je digitalizácia a inovácia učebných podkladov používaných pri výuke v predmetoch zameraných na biomechaniku, analýzu pohybu, zaťaženie pohybového systému, vplyv terapeutických intervencií, poruchy rovnováhy a riziko pádov, s dôrazom na prístrojovú techniku využívanú v praxi. Učebné podklady budú určené pre študentov bakalárskeho a nadväzujúceho magisterského štúdia (príp. doktorského štúdia) v odboroch zameraných na šport, kinantropológiu, fyzioterapiu, ošetrovateľstvo a pod. 

   

  Vedúci partner:

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied

  Hlavný cezhraničný partner:

  Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, ČR

  Partnerská sieť vzdelávacích inštitúcií v SR:
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave
  Fakulta zdravotníctva, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Fakulta zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove

  Partnerská sieť vzdelávacích inštitúcií v ČR:
  Pedagogická fakulta, Ostravskej univerzity v Ostrave
  Fakulta sportovních studií, Masarykovej univerzity v Brne
  Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysokej školy báňskej - Technickej univerzity v Ostrave
  Centrum sportovních aktivit, Vysokého učení technického v Brne
  Fakulta multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati v Zlíne

  Aktivity projektu:
  Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov
  Realizácia seminárov
  Vydanie / tlač pracovných listov / pracovných zošitov, učebníc / učebných textov / metodických príručiek
  Vytvorenie partnerskej siete vzdelávacích inštitúcií
  Obstaranie vybavenia potrebného k príprave / zavedeniu spoločných programov/výstupov.

   

  Vedúca projektová manažérka: Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová, PhD.

  Riešiteľský kolektív za UCM: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Zapletalová, PhD., PhDr. Eva Ďurinová, PhDr. Michaela Šimonová, Mgr. Jana Koišová, PhD., Mgr. Slávka Gracová, PhD., Mgr. Henrieta Horníková, PhD., Mgr. Eva Miháliková

   

  Web stránka projektu:

  https://www.skoladiagnostiky.sk/