BLENDED MOBILITY SENIOROV MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

    3. – 11. septembra 2022

    Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Katedrou hudby na Pedagogickej fakulte KU od roku 2020 participuje na medzinárodnom projekte Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov (ASEB), v rámci ktorého sa v dňoch 3. – 11. septembra 2022 konala tzv. blended mobilita v Hradci Králové. Katolícku univerzitu a mesto Ružomberok reprezentovali tri riešiteľky projektu – za manažérsku časť Ing. Jana Husarčíková (FZ KU) a za odbornú hudobnú stránku projektu doc. Zuzana Zahradníková a doc. Janka Bednáriková (PF KU). Účelom tohto sústredenia bola finalizácia prípravy a realizácia spoločného koncertu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 10. septembra 2022 v Koncertnej sále Nového Adalbertina v Hradci Králové. Protagonistami tohto mimoriadneho hudobného podujatia boli vybraní seniorskí speváci a inštrumentalisti z troch krajín zapojených do projektu ASEB: 10 seniorov zo Seniorskej Univerzity vo Ferreira do Zêzere (Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere), 10 seniorov z Univerzity třetího věku pri Ostravskej univerzite v Ostrave a 10 senioriek z Chrámového speváckeho zboru Andrej v Ružomberku. 

    Programová náplň blended mobility ako aj samotného koncertu vychádzala z medzinárodného spevníka vytvoreného výslovne na túto príležitosť. Spevník tvorí výber 30 spevov zväčša ľudového charakteru zo všetkých participujúcich krajín, s ktorými sa seniori postupne oboznamovali v rámci plánovaných vzdelávacích aktivít projektu. Počas týždňovej blended mobility vybrané spevy spoločne docvičovali a zjednocovali najmä po fonetickej stránke. Hlavný výstup projektu ASEB – Koncert medzinárodných seniorských speváckych zborov otvorila duchovná viachlasná skladba súčasného autora Vlastimila Dufku Nech nás žehná Pán, ktorá si už počas prípravy získala srdcia portugalských i českých seniorov. Nasledovali české, portugalské a slovenské ľudové piesne, ktoré boli zaujímavým spôsobom doplnené o hru na viacerých hudobných nástrojoch: dominantným nástrojom bolo ukulele a jeho predchodca cavaquinho, gitary, zobcová sopránová flauta a klavír. Dva bloky ľudových piesní v interpretácii unikátneho medzinárodného seniorského zboru boli obohatené o 4 úpravy českých ľudových piesní v podaní speváckeho zboru Collegium Bonum z Ostravy a neskôr o podmaňujúcu uspávanku v podaní portugalských pedagógov a umelcov zo Seniorskej univerzity vo Ferreira do Zêzere: Márcia Cabrala, José Rebolu a Rubena André Antunesa Gonçalvesa. Celý koncert pútavo moderoval Jan Mlčoch, ktorý spolu s Evou Poláškovou, Zuzanou Zahradníkovou a Márciom Cabralom dirigovali jednotlivé skladby a piesne. Išlo o jedinečné koncertné vystúpenie, ktoré si svojím pestrým medzinárodným zložením, obsahom i samotným prevedením získalo nielen srdcia obecenstva, ale všetkých zúčastnených aktérov navzájom. Dôkazom toho je spontánne dohodnutá repríza koncertu, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2022 v Ostrave. Taktiež je namieste poďakovať hlavnej riešiteľke projektu Dr. Zdeňke Telnarovej, ktorá v spolupráci s Bc. Pavlou Janoschovou pripravila úžasné a doslova bezbariérové podmienky tak pre seniorov – účastníkov projektu, ako aj pre všetky zložky podieľajúce sa na úspešnom priebehu blended mobility i samotného koncertu.

    Na záver treba už len dodať, že projekt Aktívne bezbariérové vzdelávanie seniorov prostredníctvom informačných technológií a najmä prostredníctvom hudby úspešne napĺňa svoje ciele. V jednom z najmarkantnejších výstupov projektu – v blended mobilite a osobitne v unikátnom koncerte utvrdil získané poznatky o kultúrnom dedičstve troch národov, ktoré boli sú predmetom vzdelávania cez online kurzy. Súbežne vytvoril nové medzinárodné vzťahy a priateľstvá medzi manažérmi, expertami aj účastníkmi projektu a prostredníctvom vydania originálneho spevníka vytvoril možnosť ďalšieho šírenia krásnych a typických piesní zo Slovenska, Čiech a Portugalska.