Doplňujúce voľby do AS FZ KU v Ružomberku - zamestnanecká časť

  14.12. 2022 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
  Doplňujúce voľby do AS FZ KU v Ružomberku - zamestnanecká časť

  Doplňujúce voľby do AS FZ KU na funkciu člena AS FZ KU - zamestnanecká časť akademickej obce FZ KU v Ružomberku

   

  Za člena AS FZ KU- zamestnanecká časť,  v súlade so Zásadami volieb bol zvolený:

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

   

  Kandidáti do Akademického senátu FZ KU – zamestnanecká časť:

  1. MUDr. Jaromír Tupý, PhD.

  2. RNDr. Lucián Zastko, PhD.

   

  Predsedníctvo AS FZ KU v Ružomberku na svojom 5. zasadnutí dňa 23.11.2022 uznesením č. 5/2022 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FZ KU, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce FZ KU.

  Na základe tohto uznesenia AS FZ KU organizuje doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto na funkciu člena AS FZ KU – zamestnanecká časť. Doplňujúce voľby budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

  • dátum a miesto konania doplňujúcich volieb na FZ KU: dňa 14.12. 2022 v čase od 10:00 do 14:00 hod., Nám. A. Hlinku 48, v Ružomberku, miestnosť č. 304,
  • navrhovanie kandidátov: do 12.12. 2022, 12:00 hod. Návrhové lístky je možné odovzdať osobne predsedníčke volebnej komisie, alebo na dekanáte FZ KU v zalepenej obálke s označením „Doplňujúce voľby do AS FZ KU“ resp. doporučeným listom na adresu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, zalepenú obálku označiť „Doplňujúce voľby do AS FZ KU“. Návrhové lístky budú k dispozícii na vrátnici, na dekanáte FZ KU, na web stránke FZ KU a u členov zamestnaneckej časti AS FZ KU. Návrhové lístky, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 12.12.2022 po 12:00 hod., nebudú akceptované,
  • zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov 12.12. 2022 do 16:00 hod.,
  • zvolený je kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb,
  • volebná komisia odošle zápisnicu predsedníčke AS FZ KU najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia volieb,
  • výsledky volieb zverejní volebná komisia na webovom sídle a vývesných tabuliach FZ KU najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia volieb.

   

  Pre zabezpečenie a realizáciu volieb P-AS FZ KU schvaľuje volebnú komisiu v nasledovnom zložení:
  Predseda: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
  Členovia: Róbert Kalma, Lucia Belicajová

   

  V Ružomberku, 23.11.2022