Naši študenti opäť na MedGames 2022

    Naši študenti opäť na MedGames 2022

    Študentky 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku Natália Klepáčová, Michaela Kmeťová, Patrícia Filipová a Terézia Hanobíková sa aktívne zúčastnili 7. ročníka medzinárodnej súťaže študentov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva MedGames 2022, kde súťažili v dvojčlenných tímoch. Súťaž sa konala v dňoch od 21. – 22.10.2022 pod záštitou Univerzitnej nemocnice Martin, Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) v Martine a Martinského klubu medikov. Počas prvého dňa mali možnosť študenti absolvovať zaujímavé workshopy na pôde JLF UK v Martine, po ktorých bola odštartovaná súťaž prvým blokom. Na jednotlivých stanoviskách si účastníčky rozšírili svoje poznatky o infúznych pumpách,  stómiách, vyberaní stehov, edukácii pacienta pred operačným výkonom a ďalšie. Večer sa uskutočnilo simulované hromadné nešťastie s nácvikom triáže pacientov. Druhý a tretí súťažný blok pokračoval na pôde Univerzitnej nemocnice Martin, počas ktorého študenti riešili rozmanité úlohy a kazuistiky na 15 stanoviskách (napr. prvá pomoc pri zavalení, príjem hovoru na tiesňovej linke, kardiopulmonálna resuscitácia, starostlivosť o stómie, odber krvi, zavedenie periférnej intravenóznej kanyly, používanie infúznej pumpy, príprava sterilného stolíka, asistencia pri spinálnej anestézii, komunikácia pri suicidiálnom pokuse, vyberanie stehov, cievkovanie ženy, i. m. podanie injekcie a preväz rany). Študentky 3. ročníka Patrícia Filipová a Terézia Hanobíková skončili na krásnom 4. mieste z 19 tímov (38 študentov). Študentky hodnotili svoju účasť na súťaži takto: „Overili a prehĺbili sme si nadobudnuté vedomosti a zručnosti v konkrétnych situáciách, naučili sme sa pohotovo rozhodovať a pracovať v kolektíve. Bola to veľmi dobrá skúsenosť. Keď budeme mať ešte možnosť zúčastniť sa na takejto aktivite, ideme opäť. Určite odporúčame ísť aj ostatným.“ Študentkám úprimne gratulujeme!