Prodekan Imrich Andrási členom komisie ŠPÚ pre predprimárne a základné vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav menoval Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, prodekana FZ KU, za člena Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie, oblasť Zdravie a pohyb na obdobie piatich rokov.
Prodekan Imrich Andrási členom komisie ŠPÚ pre predprimárne a základné vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav menoval Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, prodekana FZ KU, za člena Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie, oblasť Zdravie a pohyb na obdobie piatich rokov.

„Vzdelaná mládež z prvej pomoci môže do budúcnosti zachrániť veľa ľudských životov pred príchodom záchrannej zdravotnej služby. Jedným z najdôležitejších krokov je, aby sa prvá pomoc ako predmet, dostala do vyučovania na základných školách“ vyjadril sa k menovaniu  Imrich Andrási, z Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotnícka Katolíckej univerzity. Nomináciu nášho pedagóga navrhla Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Veríme, že jeho odbornosť a skúsenosti budú prínosom pri tvorbe a implementácii programu výučby prvej pomoci na školách.

Ústredná  komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie vznikla v júni 2021 na základe otvorenej výzvy. Má 256 členov, z ktorých veľkú časť tvoria učitelia a riaditelia na základných školách, učitelia profesijného rozvoja, akademickí pracovníci a odborníci venujúci sa pedagogickému výskumu a ďalší nepedagogickí zamestnanci napríklad aj z mimovládnych organizácií. Pracujú v siedmych subkomisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti.