Prodekan Imrich Andrási hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo

    vymenovaný dňa 22. decembra 2021
    Prodekan Imrich Andrási hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo

    Minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH  vymenoval do funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zdravotnícke záchranárstvo Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH (prodekana Fakulty zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku). Do funkcie bol vymenovaný dňa 22. decembra 2021 v súlade s článkom II. Štatútu hlavných odborníkov a krajských odborníkov, ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (zo dňa 18. novembra 2011).

    Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí spolupracujú s ministerstvom pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore. Podieľajú sa, napríklad na  vypracúvaní a na realizácií hlavných smerov rozvoja v príslušnom odbore, navrhujú indikátory kvality hodnotenia kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a iné úlohy a povinnosti, ktoré špecifikuje Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov uverejnený vo Vestníku MZ SR dňa 18. novembra 2011. Mandát hlavného odborníka je v trvaní 5 rokov od jeho vymenovania.

    V uvedenej funkcii mu prajeme veľa pracovných úspechov.