Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

  Rozhodnutie dekana FZ KU č.3/2021 v nadväznosti na súčasnú epidemiologickú situáciu.
  Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

  Vážení študenti FZ KU všetkých ročníkov/ budúci zdravotnícki pracovníci
  na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie so šírením koronavírusu v SR v súlade s opatreniami prijatými vládou SR, Usmernením hlavného hygienika SR HDM/1950/39425/2021, Usmernením rektora KU č. REK/3438/2021 a na základe nariadenia riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok FN, zo dňa 22.9.2021, ako budúcich zdravotníckych pracovníkov, prosíme o prehodnotenie vášho postoja k očkovaniu u nezaočkovaných študentov.
  Dôrazne sa odporúča očkovanie všetkým študentom/zamestnancom univerzít a vysokých škôl, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia verejnosti. Upozorňujeme na význam očkovania v študijných programoch, kde pri výkone najmä praktickej výučby môžu študenti/zamestnanci významne nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu. V prípade záujmu o očkovanie toto je možné realizovať v spolupráci s Očkovacím centrom v UVN SNP Ružomberok – FN (študenti budú o tejto možnosti informovaní prostredníctvom jednotlivých katedier FZ KU Ružomberok).

  V súlade s nariadením riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok FN, zo dňa 22.9.2021 vydávame usmernenie pre zamestnancov/študentov Fakulty zdravotníctva KU pri práci na klinických pracoviskách FN a FZ KU:
  1. Vstup do areálu (predná brána) ÚVN SNP Ružomberok FN zamestnancom/študentom od 27.9.2021 bude umožnený len v režime OTP.
  2. Zamestnanci/študenti sa budú pri vstupe preukazovať identifikačnou kartou zamestnanca/študenta. Zamestnanci/študenti budú do areálu nemocnice vstupovať cez vrátnicu.

  Testovanie zamestnancov/študentov
  1. Plne zaočkovaní zamestnanci/študenti a zamestnanci/študenti s prekonaným ochorením COVID-19 v období za ostatných 180 dní, ktorí nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19 sa netestujú.
  2. Plne zaočkovaní zamestnanci/študenti, ktorí majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie alebo majú klinické príznaky na ochorenie COVID-19 a teda spĺňajú klasifikáciu možného alebo pravdepodobného prípadu, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu pred nástupom do zamestnania/na prax nie starším ako 72 hodín.
  3. Nezaočkovaní zamestnanci/študenti, alebo zaočkovaní len 1. dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, sa testujú Ag, RT-PCR, rýchle PCR každých 72 hodín na klinickom pracovisku UVN SNP Ružomberok – FN, kde momentálne realizujú praktickú výučbu. Potvrdenia o vykonaní antigénového testu na COVID-19 sa na jednotlivých klinických pracoviskách nevydávajú. Študent si informáciu o testovaní (dátum a výsledok testu) zapíše sám do Záznamníka klinickej praxe.

   

  Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok FN v Ružomberku 2021/2022 o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.