Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU

  AS KU v Ružomberku na svojom 12. zasadnutí dňa 15.3. 2022 Uznesením č. 99/2022 vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU v zmysle vnútorného predpisu KU: Zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku na deň 5. mája 2022. Poverení činnosťou sú AS PF KU, AS FF KU, AS FZ KU, AS TF KU. AS KU zároveň schvaľuje 4 člennú celouniverzitnú volebnú komisiu v zložení:


  - za FF KU: Martin Junek - predseda
  - za PF KU: Bc. Antonia Cuperová
  - za FZ KU: Róbert Kalma
  - za TF KU: Jakub Konkoľ


  AS FZ KU v Ružomberku na svojom 5. zasadnutí dňa 23.3. 2022 Uznesením č. 36/2022 schvaľuje volebnú komisiu za FZ KU pre voľby do ŠRVŠ za ku v Ružomberku v zložení:


  - PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. – predseda
  - Lucia Belicajová, Timea Spišáková - členovia


  Organizácia a čas volieb bude prebiehať v súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU a v súlade s pokynmi celouniverzitnej volebnej komisie. Voľby na FZ KU budú realizované dňa 5. mája 2022 od 9:00 do 14:00 hod. online, prostredníctvom IS/AIS2. Navrhovanie kandidátov je možné do 28. apríla 2022 do 12:00 hod. Za kandidáta vo voľbách do ŠRVŠ môže byť navrhnutý každý študent KU (v ktoromkoľvek stupni štúdia), ktorého štúdium nie je prerušené. Navrhnúť kandidáta má právo ktorýkoľvek študent KU prostredníctvom návrhovej listiny, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke KU, na vrátnici FZ KU, na dekanáte FZ KU, na web stránke FZ KU a u členov študentskej časti AS FZ KU. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a rovnako aj navrhovaný kandidát a do 28. apríla 2022 12:00 doručiť jedným z nasledovných spôsobov:


  a) osobne ktorémukoľvek z členov univerzitnej volebnej komisie,
  b) elektronicky (farebne zoskenovaný/odfotený originál podpísanej návrhovej listiny) na mailovú adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie: martin.junek798@edu.ku.sk,
  c) poštou na adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie:


  Martin Junek
  Filozofická fakulta KU
  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok


  Návrhové listiny, ktoré budú doručené po 28. apríli 2022 12:00 nebudú akceptované.
  Návrhové listiny, ktoré nebudú obsahovať požadované údaje, budú považované za neplatné.
  Členom ŠRVŠ za KU sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje o poradí žreb univerzitnej volebnej komisie.

  V Ružomberku, 23.3.2022

   

  Univerzitná volebná komisia konštatuje, že do volieb do ŠRVŠ za KU, ktoré sa uskutočnia 5.5.2022 boli v termíne určenom na doručovanie návrhových listín platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

   

  • Ján Bukovina – Fakulta zdravotníctva KU, študijný program Rádiologická technika,
   stupeň štúdia
  • Samuel Sitkanič – Teologická fakulta KU, študijný program Katolícka teológia,
   stupeň štúdia
  • Štefan Vranovský – Pedagogická fakulta KU, študijný program Manažment, I. stupeň štúdia
  • Kristína Jurinová Pedagogická fakulta KU, študijný program Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry, I. stupeň štúdia
  • Matúš Ján Capko – Filozofická fakulta KU, študijný program Žurnalistika, II. stupeň štúdia
  • Kristína Holomáňová – Pedagogická fakulta KU, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika, I. stupeň štúdia

   

  V Ružomberku dňa 28. apríla 2022