Výchova k zdraviu ako súčasť rovesníckeho vzdelávania

    Interaktívna prednáška na Bilingválnom gymnáziu Ružomberok 26.4.2022
    Výchova k zdraviu ako súčasť rovesníckeho vzdelávania

    Rovesnícke vzdelávanie má veľký význam z hľadiska efektívnych vplyvov na cieľové skupiny mladých ľudí. Výchovná poradkyňa a koordinátorka výchovy Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberku Mgr. Silvia Adamčiaková oslovila Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity (FZ KU) s prosbou o zdravotno-výchovne zamerané prednášky pre študentov gymnázia. Na túto ponuku reflektovala katedra ošetrovateľstva a PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA, ktorá vyučuje aj predmet zameraný na edukáciu v ošetrovateľstve, skoordinovala študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo Tímeu Spišákovú a Veroniku Dujavovú. Tieto v utorok 26.4.2022 odprezentovali študentom prvého a tretieho ročníka gymnázia interaktívnu prednášku na tému ,,Alkohol a jeho negatívne účinky na mládež”. Edukácia bola vedená formou prezentácie zameranej na účinky alkoholu a riziko vzniku syndrómu závislosti od alkoholu, ako aj prostredníctvom spoločnej diskusie na základe vlastných skúseností zúčastnených študentov. Študenti ošetrovateľstva FZ KU sa nezameriavajú iba na získavanie vedomostí a zručností v oblasti starostlivosti o chorých ľudí, ale sú vedení aj k osvojovaniu intervencií zameraných na zdravých ľudí v rámci prevencie. Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva už dlhšie obdobie realizujú aj viaceré mimoškolské aktivity so zameraním na ochranu a podporu zdravia. V tomto roku im bol schválený aj projekt Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA), ktorého cieľom je podpora zdravotnej gramotnosti dospelej populácie.