XVI. ročník Ružomberských zdravotníckych dní 2022

  V dňoch 10.-11. novembra 2022 sa pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., uskutočnil XVI. roč. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni.
  XVI. ročník Ružomberských zdravotníckych dní 2022

  Konferencia bola realizovaná online formou v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP - Fakultnou nemocnicou  v Ružomberku, Vysokou školou polytechnickou v Jihlave, Univerzitou Palackého v Olomouci a Uniwersytetom Jana Kochanowskiego v Kielcach.

  Cieľom medzinárodnej konferencie bolo  prezentovať a podeliť sa o najaktuálnejšie informácie a poznatky z vedy zamerané na na lekárske a nelekárske aktuálne problémy prezentované odborníkmi z praxe v sekcii: Medicínske problémy súčastnosti, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Fyzioterapia, Rádiologická technika a Verejné zdravotníctvo.

  Konferenciu otvoril prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. spolu s čestným predsedníctvom konferencie, rektorom KU doc. Ing. Jaroslavom Demkom, CSc, primátorom mesta Ružomberok MUDr. Igorom Čomborom, PhD., riaditeľom ÚVN FN Ružomberok doc. MUDr. Róbertom Rusnákom, PhD., námestníčkou pre ošetrovateľstvo Mgr. Erikou Ďurejovou, hlavnou sestrou pre vojenské zdravotníctvo Mgr. Silviou Simovou, MPH a vedúcou referátu pre vedu a výskum z ÚVN Ružomberok Mgr. Lenkou Palcovou. 

  Na konferencii odznelo 71 odborných prednášok z toho 20 zahraničných. Zároveň Fakulta zdravotníctva Katolíckej  univerzity v Ružomberku ďakuje čestnému predsedníctvu a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom medzinárodnej konferencie, ktorá prebiehala na vysokej vedeckej a odbornej úrovni a do budúcnosti predpokladáme pokračovanie v tomto trende.