MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 28
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 044/4382411
  Email: jaromir.tupy@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:00 - 15:00

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje

  Meno a Priezvisko:  Tupý Jaromír. MUDr., PhD.

   Telefón/fax/e – mail:    jaromirtupy@ku.sk

  Štátna príslušnosť: slovenská

  Odborná prax  Od – do:   

  od 2023 -doteraz KHaT ÚBN SNP Ružomberok - FN - prednosta

  2019 - 2023 - KHaT ÚVN SNP Ružomberok – FN - primár

  2015 - 2019 - ÚKHaT ÚVN SNP Ružomberok – FN od 1.1.2019 zástupca primára

  2017 - 2021 - prodekan pre vedu a výskum FZ KU v Ružomberku

  2014 - doteraz - odborný asistent v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  2005 - 2015 - primár OKL PMZJ ÚHL Ružomberok

  2001 - doteraz - oddelenie, ústav, klinika hematológie a transfuziológie, laboratórna medicína

  1999 -2001 špecializácia z hematológie a transfuziológie ukončená atestáciou

  1996 -1999 špecializácia z vnútorného lekárstva ukončená atestáciou

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: prednosta, odborný asistent

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: ambulantná činnosť, laboratórna diagnostika, transfuziológia – riadenie a koordinovanie prevádzky na všetkých zverených úsekoch, riadi a modernizuje technické vybavenie. Podieľa sa na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti.

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita Ružomberok, Námestie A. Hlinku

    48, Ružomberok, 03401;  ÚVN SNP Ružomberok – FN, KHaT, ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok, 03426

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: zdravotná starostlivosť, zdravotníctvo, veda a výskum, vzdelávanie

   VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA  Od – do:

  od 2023 MPH SZU Bratislava

  2023 - MBA v Prahe 

  2003 – doktorandské štúdium Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave

  1999-2001 špecializácia z hematológie a transfuziológie ukončená atestáciou

  1996-1999 špecializácia z vnútorného lekárstva ukončená atestáciou

  1990-1996 VLA JEP Hradec Králové (lekárska fakulta 1990-1993), LF UPJŠ Košice (lekárska fakulta 1993 – 1996)

  1986-1990 Gymnázium V P Tótha V Martine

  Názov získanej kvalifikácie: špecialista - atestácia z hematológie a transfuziológie a vnútorného lekárstva

   Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: SZU Bratislava, FZ-KU Ružomberok

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:

   vysokoškolské druhého stupňa - všeobecné lekárstvo

  vysokoškolské tretieho typu – PhD. - ošetrovateľstvo

  Osobná spôsobilosť Jazyky  / úroveň:

  ruský jazyk: B1

  anglický jazyk: B1

   Ďalšie zručnosti:  Aktívna účasť na projektoch Ministerstva obrany, školstva. Budovanie Vojenskej transfúznej služby

   DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  člen VR FZ KU v Ružomberku

  člen VR KU v Ružomberku

  predseda redakčnej rady časopisu Zdravotnícke štúdie

  člen Lekárskej spoločnosti

  člen Hematologickej a transfúziologickej spoločnosti