PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: 317
  Telefón:
  Email: lukas.kober@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  09:00 - 11:00

  Dohodnúť prostredníctvom emailu, massenger, tel.

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  2016 – 2019 (ukončenie: 19.06.2019)

  Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava

  Špecializačný program: Master of Public Health (MPH) – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve

  2015 – 2016 (ukončenie: 6.10.2016)

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Nitra

  Špecializačné štúdium: ošetrovateľská starostlivosť v komunite

  2011 – 2014 (ukončenie: 17.6.2014)

  Katolícka univerzita v Ružomberku / Fakulta zdravotníctva / Katedra ošetrovateľstva

  Doktorandské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo (skratka „PhD.“)

  2010 – 2011 (prerušené štúdium, ukončený prvý ak. rok štúdia)

  Prešovská univerzita v Prešove, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania.

  Doplňujúce pedagogické štúdium

  2010 – 2011 (ukončenie: 19.5.2011)

  Slovenská zdravotnícka univerzita / Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava

  Rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo, doktor filozofie (skratka „PhDr.”)

  2009 – 2010 (ukončenie: 29.6.2010)

  Slovenská zdravotnícka univerzita / Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava

  Špecializačné štúdium: ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

  2007 – 2009 (ukončenie: 19.5.2009)

  Slovenská zdravotníctva univerzita / Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava
  Odbor/špecializácia: Ošetrovateľstvo, magister (skratka „Mgr.“)

  2004 – 2007 (ukončenie: 4.6.2007)

  Katolícka univerzita v Ružomberku / Fakulta zdravotníctva, Poprad

  Odbor/špecializácia: Ošetrovateľstvo, bakalár (skratka „Bc.“)

  2000 – 2004 (ukončenie: 19.5.2004)

  Stredná zdravotnícka škola, Poprad

  Odbor/špecializácia: Všeobecná sestra


  Priebeh zamestnaní / mimopracovných aktivít

  Od 1.11.2022 - trvá

  ADOS Poprad, s.r.o. – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  Pozícia: odborný zástupca

  Od 1.10.2020 - trvá 

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA)

  Pozícia: Riaditeľ kancelárie SK SaPA,

  Volená funkcia: viceprezident SK SaPA pre ošetrovateľstvo (2022-2026) , člen Rady a Prezídia SK SaPA (2018-2026)

  Od 6.2.2018 – trvá

  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva

  Pozícia: odborný asistent

  Hlavná pracovná činnosť: 17.12.09 Výskumná a pedagogická činnosť

  Od 1.2.2017 – 2022

  ADOS Hana, s.r.o. – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  Pozícia: odborný zástupca

  Od 17. 3. 2010 - 2018

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, regionálna komora Vysoké Tatry (RK SKSaPA), (výkon práce vo verejnom záujme)

  Pozícia: Prezident RK SKSaPA so sídlom vo Vysokých Tatrách, predseda redakčnej rady časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, člen pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prax, člen pracovnej skupiny pre tvorbu klasifikačných systémov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, hodnotiteľ sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek vo VÚC Prešov

  Od 2010 – 2023

  BM Work Agency, s.r.o.

  Pracovná pozícia: lektor opatrovateľských kurzov

  Od 11.10. 2004 - 30.11. 2020

  Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy (hlavný pracovný pomer)

  Klinika pneumológie a ftizeológie SZU - oddelenie pre liečbu aktívnej pľúcnej tuberkulózy a atypických mykobakterióz, centrum pre liečbu rezistentnej tuberkulózy pľúc, odd. poskytuje konziliárne služby s celorepublikovou pôsobnosťou pre liečbu pacientov s multirezistentnými kmeňmi.

  Pracovná pozícia: sestra - špecialista, zástupca vedúcej sestry oddelenia

  2010 - 2011

  Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Dolnom Smokovci (práca na dohodu popri hlavnom pracovnom pomere)

  Pracovná pozícia: sestra

  Od 27.10. 2008 – 1. 5. 2010:

  Lekárska služba prvej pomoci, Vysoké Tatry - Starý Smokovec (práca na dohodu popri hlavnom pracovnom pomere). Pracovná pozícia: sestra