PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.

  Odborný asistent
  PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Námestie A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 315
  Telefón:
  Email: marek.sichman@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  08:00 - 09:35

  Termín je potrebné dohodnúť vopred emailom: sichmanmarek@gmail.com

  Profesijná charakteristika

  I. Základné údaje / Basic information

  I.1 Priezvisko / Surname: Šichman                                        

  I.2 Meno / Name: Marek                              

  I.3 Tituly  / Degrees: PhDr. et Bc., PhD., MBA.,  MPH., DPH., DSc.                         

  I.4 Rok narodenia / Year of birth: 1983                                 

  I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace: Katolícka univerzita v Ružomerku, Fakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti                                

  I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

  I.7 Pracovné zaradenie / Position: odborný asistent             

  I.8 E-mailová adresa / E-mail address: sichmanmarek@gmail.com, marek.sichman@ku.sk                                  

  I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff": https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24814

  I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole / Name of the study field in which a person works at the university": urgentná zdravotná starostlivosť, ošetrovateľstvo

   

  II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth"

  II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education:

  1. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2005, ošetrovateľstvo
  2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2011, urgentná zdravotná starostlivosť

  II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education         

  1. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2012, ošetrovateľstvo

  II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education                       

  1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, 2016, ošetrovateľstvo

  II.4 Titul docent / Associate professor                                                                                       

  II.5 Titul profesor / Professor                                                                                        

  II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

   

  III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment

  1. Sestra KAIM, Univerzitná nemocnica Martin, 2005 – 2006
  2. Hlavný záchranár, Rescue Systém s.r.o. Žilina, od roku 2007 a stále trvá
  3. Zdravotnícky záchranár , Falck Záchranná a.s. Košice, 2010 – 2020
  4. Asistent, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, od roku 2013
  5. Odborný asistent, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, od roku 2016 a stále trvá
  6. Zdravotnícky záchranár, Záchranná zdravotná služba Bratislava , od roku 2020 a stále trvá
  7. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, člen skupiny na tvorbu nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich  zavedenie do medicínskej praxe v urgentnej zdravotnej starostlivosti, 2020 - 2021.
  8. Hlavný tréner, Záchranná zdravotná služba Bratislava , od roku 2022 - 2024

   

  IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností / Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills"

  1. Doctor of Science, Psychotraumatológia, Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu, 2023
  2. Master of Public Health, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2023
  3. Doctor of Public Health, Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu, 2022
  4. Master of Business Administration, Collegium Human - Varsaw Management University - Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie , 2021
  5. Špecializačné vzdelanie Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2021 
  6. Špecializačné vzdelanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť – Starostlivosť o kritický chorých, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, 2020
  7. Advanced Trauma Life Supports, American College of Surgeons, Division of Education, 2019
  8. Kurz inštruktora prvej pomoci, Rescue Systém s.r.o Žilina, 2020
  9. Špecializačné vzdelanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť - manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, 2017
  10. Pre-Hospital Trauma Life Support, Fakultní nemocnice Hradec Králove, Česká republika, 2017
  11. Rigorózne konanie v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2013
  12. Certifikovaný kurz - Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - Česká republika, 2008
  13. Špecializačné vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo špecializovaná urgentná starostlivosť, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, 2007

   

  V. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes

  1. Predmet: Farmakológia, študijný program: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  2. Predmet: Ošetrovateľské techniky I., II., študijný program: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  3. Predmet: Toxikológia a vyšetrovacie metódy, študijný program: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  4. Predmet: Výskum v zdravotníctve, študijný program: urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy stupeň, , študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  5. Predmet: Pedagogika, psychológia a sociológia II., študijný program: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  6. Predmet: Seminár k záverečnej práci I., II., III., študijný program: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy, urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  7. Predmet: Legislatíva v záchrannej zdravotnej službe, špecializačné vzdelanie: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  8. Predmet: Starostlivosť o kriticky chorých pri zlyhaní respiračného systému špecializačné vzdelanie: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  9. Predmet: Starostlivosť o kriticky chorých so závažnou traumou špecializačné vzdelanie: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  10. Predmet: Farmakológia v starostlivosti o kriticky chorých, špecializačné vzdelanie: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  11. Predmet: Starostlivosť o kriticky chorých s poruchou vedomia a špecifických situáciách pri KPR, špecializačné vzdelanie: urgentná zdravotná starostlivosť, stupeň I., študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences

   

  VI. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year

  1. Garant programu sústavného vzdelávania: Neodkladná podpora životných funkcii, stupeň: iné / other, študijný odbor: zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  2. Garant kurzu: Prvá pomoci, stupeň: iné / other, študijný odbor: zdravotníctvo/Public Health
  3. Garant kurzu: Kurz inštruktora prvej pomoci, stupeň: iné / other, študijný odbor: zdravotníctvo/Public Health
  4. Garant špecializačného vzdelávacieho prorgramu v  programe urgentná zdravotná starostlivosť: Starostlivosť o kriticky chorých - špecializačné štúdium, stupeň: iné / other, študijný odbor:     zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences         

   

  VII. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs

  1. ADM : Psychosocial and Spiritual Needs of Dying Patients from the Perspective of the Nurse and Length of Professional Practice : (Digital Research) / Andrási Imrich, Littva Vladimír, Šichman Marek, Nováková Lada, 2017. In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222- 386X. - Vol. 8, Issue 4 (2017), p. 7-16."                                          
  2. ADE : Factors influencing view of healthcare professionals on spiritual needs of patients / Andrási Imrich, Minarik Milan, Šichman Marek, 2017. In: International Journal of Developmental and Educational Psychology = Revista INFAD de Psicología. - ISSN 0214-9877. - Vol. 1, No. 2 (2017), p. 129-136."
  3. AEG BMJ Supportive Palliative Care, 5th International Conference on Advance Care Planning and End of Life Care (ACPEL), 9-12 September 2015, Munich, Germany, ISSN 2045-435X, Spiritual Care Competencies of Health Care Workers in Slovakia             
  4. AEG Resuscitation, Resuscitation 2015 The Guidelines Congress, Supplement 1 (2015), Volume 96, The Quality of CPR from the perspective of frequenci of chest compressions
  5. AFH : Factors Influencing Competences to Satisfy Spiritual Needs in Paliative Care / Littva Vladimír, Králová Anna, Andrási Imrich, Šichman Marek, 2017. In: IHCO 2017. Interdisciplinary Healthcare Conference and Inovations [elektronický zdroj] / ed. Tomáš Drucker, Andrea Kaľavská. - 1st ed. - Bratislava : Ministry of Health, Slovak Republic, 2017. - ISBN 978-80-89825-02-8. - CD-ROM, p. 107-108."

   

  VIII. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

  1. AEG Resuscitation, Resuscitation 2015 The Guidelines Congress, Supplement 1 (2015), Volume 96, The Quality of CPR from the perspective of frequenci of chest compressions
  2. AEG BMJ Supportive Palliative Care, 5th International Conference on Advance Care Planning and End of Life Care (ACPEL), 9-12 September 2015, Munich, Germany, ISSN 2045-435X, Spiritual Care Competencies of Health Care Workers in Slovakia
  3. ADM, Attitudes to Ethical Approach to Migration / Littva, Vladimír [Autor, 20%] ; Králová, Anna [Autor, 20%] ; Šichman, Marek [Autor, 20%] ; Kober, Lukáš [Autor, 20%] ; Andrási, Imrich [Autor, 20%]. – DOI 10.22359/cswhi_9_2_09. – WOS CC In: Clinical Social Work and Health Intervention [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Viedeň (Rakúsko) : Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin. – ISSN 2222-386X. – ISSN (online) 2076-9741. – Roč. 9, č. 2 (2018), s. 58-69 [tlačená forma] [online]"
  4. ACB Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny [textový dokument (print)] : učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory / Lacko, Anton [Autor, 50%] ; Danihel, Libor [Autor, 5%] ; Hruboň, Antonín [Autor, 5%] ; Hrušková, Katarína [Autor, 5%] ; Kodaj, Ján [Autor, 5%] ; Muchová, Gabriela [Autor, 5%] ; Slašťan, Michal [Autor, 5%] ; Straka, Ján [Autor, 5%] ; Šichman, Marek [Autor, 10%] ; Vaněk, Peter [Autor, 5%] ; Mokáň, Marián [Recenzent] ; Krčméry, Vladimír [Recenzent]. – 1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2019. – 126 s. – ISBN 978-80-8063-477-3
  5. ADE Preparedness of Students for Interventions in Disaster and Mass Accidents / Littva, Vladimír [Autor, 20%] ; Andrási, Imrich [Autor, 20%] ; Šichman, Marek [Autor, 20%] ; Hlinková, Soňa [Autor, 20%] ; Králová, Anna [Autor, 20%] In: European International Journal of Science and Technology [elektronický dokument] . – ISSN (online) 2304-9693. – Roč. 8, č. 9 (2019), s. 17-24 [online]"
  6. ACB Praktické postupy pre záchranárov [textový dokument (print)] / Minarik, Milan [Autor, 20%] ; Šanta, Marián [Autor, 20%] ; Šichman, Marek [Autor, 20%] ; Sekerák, Michal [Autor, 20%] ; Andrási, Imrich [Autor, 20%]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. – 325 s. [tlačená forma]. – [recenzované]. – ISBN 978-80-561-0850-5

  7. P1 Praktické postupy pre záchranárov 2 [textový dokument (print)] / Andrási, Imrich [Autor, 20%] ; Šanta, Marián [Autor, 20%] ; Sekerák, Michal [Autor, 20%] ; Minarik, Milan [Autor, 15%] ; Šichman, Marek [Autor, 15%] ; Tomčányová, Dagmar [Autor, 5%] ; Mlynarčíková, Mária [Autor, 5%] ; Masár, Oto [Recenzent] ; Bramušková, Jarmila [Recenzent] ; Blahuta, Vladimír [Recenzent] ; Dudich, Tomáš [Recenzent]. – 2. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023. – 526 s. [tlačená forma]. – [recenzované]. – ISBN 978-80-8143-346-7
  8. BGG Manažment pacienta s anafylaxiou v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti - diagnosticko-liečebný štandard / Šichman, Marek [Autor, 100%] – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2021

   

  IX. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

  1. "KEGA 007KU-4/2018, Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe -dvojjazyčné učebnice". Katolícka univerzita v Ružomberku. Člen riešiteľského tímu.
  2. KEGA 015KU-4/2018, Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov učebnica, workbook amultimediálne CD".Katolícka univerzita v Ružomberku. Člen riešiteľského tímu.
  3. KEGA 034KU-4/2013, Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe". Katolícka univerzita v Ružomberku. Člen riešiteľského tímu.
  4. MŠVVaŠ SR, Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru Tematická oblasť: 2018.1". Katolícka univerzita v Ružomberku. Člen riešiteľského tímu.                                              
  5. Fundation of  European Economic Interest Grouping, Brusel, 2013 Project title: Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and paramedic stuff.  Katolícka univerzita v Ružomberku. Člen riešiteľského tímu.
  6. 002KU-2-3/2016 MŠVVaŠ SR, Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU". Katolícka univerzita v Ružomberku. Člen riešiteľského tímu.                                

                                                        

  X. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the given field of study

  1. Názov inštitúcie: University of Maribor, Slovinsko, Sídlo inštitúcie: Univerzita v Maribore, dĺžka: 28.05.2018 – 01.06.2018
  2. Názov inštitúcie: The an Kochanowski University in Kielce, Poland,  Sídlo inštitúcie: Kieľce, Poľsko, dĺžka trvania: 17.10.2017 -20.10.2017