MUDr. Mária Gadušová PhD.

  Externá spolupracovníčka, Asistentka
  MUDr. Mária Gadušová PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421907844176
  Email: maria.gadusova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Životopis

   

  Osobné údaje

  Priezvisko / Meno                              MUDr. Mária Gadušová, PhD.

  Adresa   :                                              M. Madačova 1469/12, 034 01 Ružomberok

  Telefón                                 Pevná linka: + 421 44 434 12 86;   Mobil: + 421 907 844 176

  E-mail:                                  mg04926@gmail.com

  Štátna príslušnosť:                            Slovenská republika

  Dátum narodenia:                             27.04.1950

  Miesto narodenia:                              Levoča

   

  Pracovné skúsenosti

   Od -do 

  2020 interné oddelenie FNsP Žilina 

   

  Od - do                                                 Od 01.08.1974 – 31.12.2019

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie       lekárka

  Hlavné činnosti a zodpovednosť                                   obvodná lekárka v 1. mestskom obvode (1975 – 1987)

  sekundárna lekárka na internom oddelení (1987 – 2002)

  primárka na doliečovacom oddelení   (2002 – primárka na geriatrii v rámci Internej kliniky (2010 – 2014)

  Názov a adresa zamestnávateľa                                                   Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica, Gen. M. Vesela 21, Ružomberok (Predchádzajúci názov: Nemocnica s poliklinikou, Považská 2, Ružomberok)

   

   

  Od - do                                                 Od 01.09.2010 –

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie       odborný asistent

  Hlavné činnosti a zodpovednosť                                   prednášanie predmetu Geriatria a Farmakológia

  Názov a adresa zamestnávateľa                                   Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, Ružomberok

   

  Vzdelanie a príprava

   

  Od – do                                                                13.10.2012 – 31.12.2019

  Názov získanej kvalifikácie

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti                        doktorandské štúdium z Geriatrie

  Názov a typ organizácie                                                  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave

  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

  (názov a adresa školy)

  vzdelávanie a prípravu

  Stupeň vzdelania v národnej alebo

  medzinárodnej klasifikácii

   

  Od – do                                                                20.5.2009

  Názov získanej kvalifikácie                                            Atestácia z geriatrie v Bratislave

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti

  Názov a typ organizácie                                                  ÚVN SNP FN Ružomberok, gen. M. Vesela  21

  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

  (názov a adresa školy)

  vzdelávanie a prípravu

  Stupeň vzdelania v národnej alebo                               Osvedčenie (získané v roku 2009)

  medzinárodnej klasifikácii

   

   

  Od – do                                                                10.11.1992

  Názov získanej kvalifikácie                                       Druhý stupeň atestácie z internej medicíny

  v Bratislave

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti

  Názov a typ organizácie                                                  Štátna nemocnica s poliklinikou Ružomberok, okr. Liptovský Mikuláš

  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

  (názov a adresa školy)

  vzdelávanie a prípravu

   

  Stupeň vzdelania v národnej alebo                               Osvedčenie (získané v roku 1992)

  medzinárodnej klasifikácii

   

  Od – do                                                                28.9. 1983

  Názov získanej kvalifikácie                                            Osvedčenie na výkon funkcie obvodného lekára

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti

  Názov a typ organizácie                                                  Štátna nemocnica s poliklinikou Ružomberok, okr. Liptovský Mikuláš

  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

  (názov a adresa školy)

  vzdelávanie a prípravu

   

  Stupeň vzdelania v národnej alebo                               Osvedčenie (získané v roku 1983)

  medzinárodnej klasifikácii

   

   

  Od – do                                                                6.4.1978

  Názov získanej kvalifikácie                                            Prvý stupeň atestácie z internej medicíny

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti

  Názov a typ organizácie                                                  Štátna nemocnica s poliklinikou Ružomberok, okr. Liptovský Mikuláš

  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

  (názov a adresa školy)

  vzdelávanie a prípravu

   

  Stupeň vzdelania v národnej alebo                               Osvedčenie (získané v roku 1978)

  medzinárodnej klasifikácii

   

   

  Od – do                                                                Od 1. septembra 1968 do 30. júna 1974

  Názov získanej kvalifikácie                                           Vysokoškolské vzdelanie: všeobecný lekár

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti                        predmety všeobecného lekárstva

  Názov a typ organizácie                                                  Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice

  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

  (názov a adresa školy)

  Stupeň vzdelania v národnej alebo                               MUDr.

  medzinárodnej klasifikácii

   

   

  Od – do                                                                Od 1. septembra 1965 do 30. júna 1968

  Názov a typ organizácie poskytujúcej          Stredná všeobecnovzdelávacia škola Levoča

  vzdelávanie a prípravu

   

  Od – do                                                                Od 01.09.1956 do 30. júna 1961 (1. – 5. roč.)

  Názov a typ organizácie poskytujúcej                          Základná škola Jablonov

  vzdelávanie a prípravu                                                    Od 01.09.1965 do 30. júna 1968 (6. – 9. roč.)

  Základná škola Spišské Podhradie

   

  Osobná spôsobilosť

  Materinský jazyk: slovenský

   

  Ďalší(ie) jazyk(y): akademický medicínsky anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

   

  Organizačné zručnosti a kompetencie - odborné a organizačné vedenie pracovníkov na klinike Geriatrie a Doliečovacom oddelení. Odborné a organizačné vedenie lekárov zaradených do študijného odboru geriatria.